Skip to main content

Ghaeilge - Ceannaireacht i dTeanga, Cultúr agus Pobal

Postgraduate
218912

Clár úrnua iarchéime é seo a thabharfaidh deis duit eolas leathan a shealbhú ar mhór-réimsí Léann na Gaeilge, agus ar an gceannaireacht. Tá an clár ar fáil ó thús deireadh ar líne.

Award Name Degree - Masters (Level 9 NFQ)
NFQ Classification Major
Awarding Body University of Limerick
NFQ Level Level 9 NFQ
Award Name Postgraduate Diploma (Level 9 NFQ)
NFQ Classification Major
Awarding Body University of Limerick
NFQ Level Level 9 NFQ
Award Name NFQ Classification Awarding Body NFQ Level
Degree - Masters (Level 9 NFQ) Major University of Limerick Level 9 NFQ
Postgraduate Diploma (Level 9 NFQ) Major University of Limerick Level 9 NFQ
Course Provider:
Location:
Limerick City
Attendance Options:
Online or Distance
Qualification Letters:
MA
Apply to:
Course provider

Duration

Tá an clár seo ar fáil ó thús deireadh ar líne. Laistigh de thréimhse bliana, beidh deis agat MA sa Ghaeilge, ina bhfuil gné na ceannaireachta lárnach, a bhaint amach ar bhealach solúbtha.

Entry Requirements

Bunchéim sa Ghaeilge ag leibhéal 2.2 nó leibhéal níos airde (nó Céim 2.2 nó leibhéal níos airde i mbunchéim eile). Is féidir go nglacfadh an Roinn le hiarrthóir nach gcomhlíonfadh na critéir thuas ach a mbeadh taithí chruthanta/cáilíocht acu a chuirfeadh ar a gcumas tabhairt faoin gclár. Is féidir go lorgódh an Roinn fianaise ar ardinniúlachtaí Gaeilge idir labhartha agus scríofa. Is féidir go lorgófaí fianaise ó iarratasóirí go bhfuil an mianach agus na hinniúlachtaí acu le tabhairt faoin gclár.

Course Web Page

Further information

Is féidir cur isteach ar an gclár anois.

Comhlánaigh na céimeanna thíos le hiarratas a dhéanamh:
1. Déan an fhoirm a íoslódáil anseo agus líon isteach é (Tá uimhir íocaíochta tháille iarratais (application fee) ag teastáil).
2. Faigh cóip de do thras-scríbhinn coláiste agus cuir leis an iarratas é.
3. Íoc an taille anseo agus cuir an fhoirm iarratais chuig TaughtProgrammes@mic.ul.ie le cc chuig Roisin.Nighairbhi@mic.ul.ie.
4. Íoc an éarlais neamh inaisíoctha 50 euro anseo agus tú ag baint leasa as Stripe. Seol ar ais an t-iarratas agus do thras-scríbhinn trí rphost chuig: TaughtProgrammes@mic.ul.ie le cc Roisin.Nighairbhi@mic.ul.ie.

Is é an dáta deiridh le hiarratais a sheoladh ar aghaidh ná an Aoine 31 Bealtaine 2024.
Más mian leat eolas neamhfhoirmeálta a fháil faoin gclár nó aon ghné de a phlé is féidir teagmháil a dhéanamh le Comhordaitheoir an chláir, An Dr Róisín Ní Ghairbhí, Roisin.Nighairbhi@mic.ul.ie.
Iarratasóir nach as an Aontas Eorpach iad

Beidh fáilte roimh iarrthóirí idirnáisiúnta. Moltar duit teagmháil a dhéanamh leis an oifig idirnáisiúnta sula gcuireann tú isteach ar áit ar an gclár.
E: International@mic.ul.ie
T: +353 61 204988 / +353 61 774790


Nóta: Is é Ollscoil Luimnigh a bhronnann céimeanna Choláiste Mhuire gan Smál agus tá aitheantas idirnáisiúnta ag cáilíochtaí ón gColáiste
CONTACT
Comhordaitheoir an Chláir
An Dr Róisín Ní Ghairbhí
T: +353 61 204330
E: Roisin.Nighairbhi@mic.ul.ie

MA sa Ghaeilge (Ceannaireacht i dTeanga, Cultúr agus Pobal)

Clár úrnua iarchéime ar líne é seo a thabharfaidh deis duit eolas leathan a shealbhú ar mhór-réimsí Léann na Gaeilge, agus ar an gceannaireacht. Anuas ar chlár téagartha acadúil agus deiseanna díriú ar ghnéithe de Litríocht na Gaeilge, d’Ealaíona na Gaeilge, agus den tSochtheangeolaíocht agus an Phleanáil Teanga, beidh fócas láidir ar scileanna gairmiúla a fhorbairt. Forbrófar sárscileanna teanga, idir labhairt agus scríobh, agus tacar scileanna idirphearsanta, a bheidh ag freagairt do riachtanais chumarsáide na rannpháirtithe féin. Oilfear thú le bheith i d’eiseamláir den dea-chleachtas i gcomhthéacsanna éagsúla teanga, cultúir agus pobail agus beidh tú in ann riachtanais a aithint agus deiseanna a thapú maidir le do réimsí féin agus ar bhonn eagraíochtúil. Sealbhóidh tú na scileanna cuí le pleanáil a dhéanamh, athrú a thabhairt i gcrích agus spriocanna a bhaint amach.

Laistigh de thréimhse bliana, beidh deis agat MA sa Ghaeilge, ina bhfuil gné na ceannaireachta san áireamh, a bhaint amach ar bhealach solúbtha, agus an clár le fáil ar líne ó thús deireadh.

Gné nuálach ar leith den chlár is ea an t-ionchur a bheidh ag saineolaithe seachtracha agus ceannairí earnála – maidir le hábhar teagaisc, measúnú agus aoi-léachtaí.

Tá Tuairisc.ie mar phairtnéir comhairliúcháin don mhodúl Teanga agus Cumarsáid.

Tá gné roghnach leis an gclár agus deis agat díriú ar do rogha trí cinn d’ábhair as croí-mhodúil acadúla an chláir.

Ábhar an Chláir
Cuimsíonn an clár seo dhá sheimeastar teagaisc, Fómhar agus Earrach, agus déantar an miontráchtas/togra taighde a chur i gcrích faoi sprioclá i mí Lúnasa. An té nach leanann ar aghaidh chun gné an mhiontráchtais a dhéanamh, bronnfar Dioplóma Iarchéime orthu.

Beidh idir cheardlanna beo ar líne (dhá thráthnóna in aghaidh na seachtaine) agus ábhar foghlama a rachaidh an mac léinn i ngleic leis de réir a sceidil féin i gceist.

Cuirfear ábhar saibhir foghlama ar fáil (mar shampla, físeáin, podchraoltaí agus doiciméid/ábhar léitheoireachta molta). Cruthófar deiseanna idirghníomhaíochta agus piarfhoghlama (mar shampla, trí dhoiciméid a roinnt a bheidh le hanótáil, agus trí fhóraim plé). Déanfar mic léinn a spreagadh le ceangal a dhéanamh idir ábhar agus measúnuithe an chláir agus a suíomhanna pearsanta agus gairmiúla féin.

Deiseanna Gairmiúla
Cuirfidh an MA seo faobhar le gníomhaíochtaí céimithe i réimse leathan gairmeacha. San áireamh anseo tá róil sa saol acadúil agus i réimse an oideachais, róil sa phleanáil teanga, róil iomadúla san earnáil phoiblí/sa státchóras, róil in eagraíochtaí Gaeilge, cultúrtha agus pobail, agus róil a bhaineann leis na healaíona agus leis an bhforbairt pobail.

Cuimsíonn an clár inniúlachtaí sa chumarsáid, sa phleanáil straitéiseach agus scileanna agus feasacht maidir le riachtanais a aithint, spriocanna a leagan síos agus athrú a thabhairt i gcrích. Freagraíonn na tréithe agus an tacar scileanna seo do riachtanais róil iomadúla agus tá éileamh mór ar chéimithe leis na hinniúlachtaí seo ag fostóirí.

Ábhar an Chláir
Cuimsíonn an clár seo dhá sheimeastar teagaisc, Fómhar agus Earrach, agus déantar an miontráchtas/togra taighde a chur i gcrích faoi sprioclá i mí Lúnasa. An té nach leanann ar aghaidh chun gné an mhiontráchtais a dhéanamh, bronnfar Dioplóma Iarchéime orthu. Beidh idir léachtaí beo ar líne agus ábhar foghlama a rachaidh an mac léinn i ngleic leis de réir a sceidil féin i gceist. Ar líne a dhéanfar an clár iomlán a sheachadadh, go sioncronach (beo) agus go haisioncronach (ag am a oireann don bhfoghlaimeoir). Beidh dhá thráthnóna sa tseachtain i gceist leis na seisiúin bheo, (2.5 uair an chloig x 2.) agus táthar ag súil go ndéanfaidh mic léinn freastal leanúnach ar na seisiúin bheo seo. Fógrófar na laethanta a bheidh i gceist sula gcuirfear tús leis an gclár. Beidh rogha ag mic léinn maidir le snáitheanna áirithe. (Féach thíos)

Bainfear leas as formáid an tseomra ranga ais-iompaithe, agus bainfear úsáid as cur chuige a bhfuil cos amháin aige sa saol 'fíor' trí leas a bhaint as fíorábhar agus trí theagmháil le cleachtóirí agus cleachtais a cheadú. Cuirfear ábhar saibhir foghlama ar fáil (mar shampla) físeáin, podchraoltaí agus doiciméid/ábhar léitheoireachta molta. Beidh seisiún sioncronach (beo) idirghníomhach ann gach seachtain freisin do mhodúil éagsúla. Bainfear leas as modhanna éagsúla ar mhaithe le hidirghníomhaíocht agus cruthófar deiseanna piarfhoghlama (mar shampla, trí úsáid doiciméid roinnte inanótáilte, agus fóraim plé). Trí chur chuige machnamhach agus trí dhearadh na measúnuithe déanfar mic léinn a spreagadh le ceangal a dhéanamh idir ábhar an chlair agus a suíomhanna pearsanta agus gairmiúla féin.

Cuirfidh mic léinn a gcuid léamha agus pleananna dá measúnuithe i láthair a gcomh-mhac léinn go foirmeálta agus go neamhfhoirmeálta, ar mhaithe le piarfhoghlaim a cheadú agus meon foghlama a chothú agus ar mhaithe le bonn a chur faoi phobal cleachtais agus dioscúrsa gairmiúil.

Leagan Amach

Seimeastar 1
• Teanga agus Cumarsáid 1
• Ceannaireacht agus Dea-chleachtas Gairmiúil 1
• Léann an Chultúir agus Ealaíona na Gaeilge*
• Nualitríocht na Gaeilge agus Nua-insintí Cruthaitheacha na Gaeilge *
• Modheolaíochtaí Taighde, Feidhm agus Éifeacht**

Seimeastar 2
• Teanga agus Cumarsáid 2
• Ceannaireacht agus Dea-Chleachtas Gairmiúil 2
• Coilíneachas, Coimhlint, Cultúr 1550-1850*
• Pobail Teanga mionlaithe, Comhthéacs, Cinnireacht, Gníomh*

Togra Taighde/Miontráchtas taighde
*Roghnóidh mic léinn trí cinn as na ceithre chroímhodúl seo.
**Go hais-sioncrónach ar fad a chuirfear an mhír seo ar fáil.

Is féidir an clár agus/nó d’iarratas ar áit a phlé go neamhfhoirmeálta le Comhordaitheoir an Chláir ach scríobh chuig roisin.nighairbhi@mic.ul.ie

Togra Taighde/Miontráchtas taighde (le leagan isteach ar dháta i mí Lúnasa a shonrófar roimh ré)

Is féidir an clár agus/nó d’iarratas ar áit a phlé go neamhfhoirmeálta le Comhordaitheoir an Chláir ach scríobh chuig roisin.nighairbhi@mic.ul.ie

Course Provider:
Location:
Limerick City
Attendance Options:
Online or Distance
Qualification Letters:
MA
Apply to:
Course provider